15 درصد تخفیف ویژه برای تمامی طرح ها به مناسبت راه اندازی اولیه سایت
اس ام اس طنز

اس ام اس طنز

تلفن خونمون زنگ خورد برداشتم بجا اینکه بگم الو بلهگفتم بلو الهطرف هم قاطی کرد گفت سلو الام     خیلی سال پیش ، شب خونمون مهمون بود ، برق رفتبه پسر خالم گفتم زنگ بزن اداره برق بپرس کی برق میاد و این حرفاگفت شمارش چندهگفتم
برو بالا